virhe: kuvaa ei löydy:
/home/minerva/domains/innostaja.net/public_html/templates/innostaja-oppimateriaali-flash/kuvat/palaute.gif
tai
/home/minerva/domains/innostaja.net/public_html/templates/innostaja/kuvat/palaute.gif

Harjoitteita
Etusivu   Innostamisen opit   Keskustelutila
 
Lähde matkalle
Innostamisen käytäntöjä
Havahdu
Harjoitteita
Osallistu
Menetelmiä
Tutki
Omille poluille
  Sulje ikkuna - palaa multimediaesitykseen»

Harjoitteita

HAVAHTUMISEN HARJOITTEITA

Havahtumista voi harjoitella. Innon avuksi on tässä kehitelty joitakin kysymyksiä ja harjoitteita, joita voi tehdä yksin tai ryhmässä. Tässä olevat kysymykset ovat vain esimerkkejä havahtumisen harjoituksista. Jokainen innostaja voi keksiä itse lisää tai soveltaa tässä olevia.

Havahtumista voi harjoitella myös käytännön harjoitusten avulla. Tässä on kuitenkin keskitytty enemmän mielen liikutteluun, sillä muissa osioissa on enemmän käytännön harjoitteita.

1) Havahtuminen on pysähtymistä ja asioiden perinpohjaista uudelleen arvioimista. Havahtumista ei voi tapahtua, ellei tiedosta ympäröivää maailmaa. Ensimmäisessä osiossa pohdiskellaan sitä, millaisessa maailmassa elämme.

2) Toisessa osiossa havahtumista lähestytään kysymysten kautta. Kysymysten tarkoituksena liikuttaa ja laittaa muutosprosessi liikkeelle. Parhaiten tähän päästään itselle ja toisille lausutuilla ihmisenä olemisen kannalta tärkeillä ja koskettavilla kysymyksillä.
Kysyminen näyttää suuntaa, vaihtoehtoja, antaa täsmennyksiä sekä tukee tarpeiden esille tuloa. Kysymykset saavat tuoda myös hämmennystä ja epävarmuutta. Tärkeää on uskaltaa kuulla kysymykset ja ravistella totuttua. Kriisien kautta päästään selkiytyneeseen visioon.
Kysymysten avulla päästään keskusteluun. Keskustelun lomassa harjoitellaan kuuntelemaan itsessään herääviä tunteita. On osattava kuunnella myös toisten tunteita: harjoitteissa keskitytään erityisesti siihen, mitä toinen todella sanoo, millaisia tunteita hän kokee, ja millaisesta tarpeesta hänen sanomansa kumpuaa. Tunteiden kuunteleminen vaatii pysähtymistä ja aikaa. Negatiiviset tunteet voivat syntyä sen takia, että mielikuvitus synnyttää tunteita ja pelkoja. Tunteet voivat olla mielen yritys väistää tosiasiat.

3) Kolmannessa osiossa keskitytään uskomuksiin. Uskomus on vastaus johonkin sisäiseen kysymykseen. Prosessi ja sen lähtökysymys on usein kuitenkin unohtunut, vain uskomus on jäänyt lopputuloksena elämään. Uskomuksille ei voi sanoa vain kylmästi ei ja ajaa niitä tiehensä, sillä ihmiset pelkäävät tunnetun menettämistä.
Uskomus on syntynyt jonkin prosessin tuloksena. Se on päätelmä, yhteenveto jostain tapahtumaketjusta. Jokaiseen rajoittavaan uskomukseen kätkeytyykin hyvä kysymys.
Harjoituksilla pyritään uskomuksen alkulähteille, haetaan kysymystä, johon vastauksena uskomus on syntynyt.

4) Neljäs ja viimeinen osio onkin sitten jo toimintaa. Ryhmän tehtävänä on yhdessä valita joku muutosta tarvitseva epäkohta tai asiantila, johon on havahduttu pysähtymisen, kysymysten ja uskomusten kautta.
Ensin on tiedostettava tarve muuttua ja sitten on toteutettava muutos. Se edellyttää mielen liikuttelua, hämmentymistä, mahdollisuuksien kirjon näkemistä sekä ajatusluutumien ja asenteiden aukeamista.

Silmien avaaminen:

 • Amerikkalaisen kirjailijan Henry Thoreaun (1817-1862) mielestä useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon elämää. Mitä mieltä sinä olet tästä olettamuksesta?
 • Millaiset yhteisöllisyyden ja sosiaalisen elämän muodot tarjoavat yhteisön kaikille jäsenille mahdollisuuden hyvään elämään ja osallisuuteen?
 • Millaisia ohjeita kulttuuri, jossa sinä elät, antaa hyvän elämän saavuttamiseksi? Antaako se vinkkejä siitä, mikä on elämän tarkoitus?
 • Millaista mielestäsi on hyvä elämä?
 • Mitkä hyvän elämän kriteerit toteutuvat omassa elämässäsi?

Kysyminen:

 • Ympärillämme tapahtuu paljon asioita, jotka tehdään ”niin kuin on aina ennenkin tehty”. Mitkä ovat suurimmat syyt tällaiselle ajattelulle?
 • Demokraattinen yhteiskunta edellyttää toimiakseen aktiivisia kansalaisia. Osallistuminen näyttää kiinnostavan yhä harvempia.
  Mistä osallistumattomuus sinun mielestäsi johtuu?
 • Aito yhteisöllisyys edellyttää ristiriitojenkin uhalla avointa ja suoraa vuorovaikutusta ihmisten kesken. Miten vastavuoroinen nähdyksi ja kuulluksi tuleminen voidaan mielestäsi tunnistaa? Miten sitä voidaan edistää erilaisissa yhteisöissä?
 • Kyetäkseen elämään kokonaisvaltaisesti täysipainoista elämää, ihmisen on tunnettava itsensä ja omat odotuksensa elämältä.
  Millaisia odotuksia, toiveita, unelmia sinulla on, mitä odotat elämältäsi?
 • Millaiset asiat saavat sinut innostumaan ja inspiroitumaan?


Uskominen:

 • Länsimaiseen ajatteluun sisältyy uskomus, että jokainen ihminen on oman onnensa
  seppä. Pyri uskomuksen alkulähteille ja erittele ne seikat, mihin uskomus pohjautuu? Voiko ihminen itse vaikuttaa ratkaisevasti omaan kohtaloonsa?
 • Ihminen määritellään usein sosiaaliseksi eläimeksi. Mitä määritelmällä tarkoitetaan ja
  mistä tällainen määritelmä on saanut alkunsa?
 • Aikojen kuluessa eri kansakuntien kulttuurit ovat nousseet ja tuhoutuneet.
  Missä elinkaarensa vaiheessa länsimainen kulttuuri on? Mihin uskomuksesi perustuu?
 • Kulttuuri on aina sisältänyt oppeja siitä, miten ihmisen elämä onnistuu. Tämän päivän
  ihmiselle on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoisia ”hyvän elämän strategioita”.
  Pystytkö jäljittämään ne lähteet, joista olet oman hyvän elämän strategian omaksunut?
 • Millaisia uskomuksia olet itse luonut jonkin ajatusprosessin tuloksena.
 • Tuleeko mieleesi jokin mukanasi kantama uskomus, jonka olet omaksunut ”tosiasiana” ilman omaa ajatteluprosessia.
 • Miettikää yhdessä omia uskomuksianne ja pyrkikää uskomustenne alkulähteille.
  Hakekaa kysymyksiä, joihin vastauksina uskomukset ovat syntyneet.

Havahtuminen ja muutoksen tielle lähteminen:

 • Uskomuksille ei voi sanoa vain kylmästi ei ja ajaa niitä tiehensä, sillä ihmiset pelkäävät tunnetun menettämistä. Millaisia asioita itse olet jättänyt tekemättä tutun ja turvallisen menettämisen pelosta. Millaisia asioita yhteisössänne tehdään niin kuin on aina tehty kyseenalaistamatta vallitsevaa toimintatapaa.
 • Valitkaa omasta yhteisöstänne jokin asiantila, mikä vaatii muutosta. Pyrkikää havahtumisen harjoitteiden kautta pääsemään asian taustoihin ja uskomuksiin käsiksi ja sitä kautta muutoksen tielle.