Etusivu   Innostamisen opit   Keskustelutila
Opinto-opas
     

Innostaja.net -aineiston opinto-opas

Innostaja.net -aineiston opiskelu perustuu yhdessä toimimiseen, jossa keskeisiä tavoitteita ovat:

 • uuden yhteisöllisyyden ja toimintakulttuurin luominen
 • omien unelmien ja toiveiden toteuttaminen yhdessä muiden kanssa.

Opinto-oppaan avulla ryhmä voi tutustua Innostaja.net -verkko-oppimateriaaliin ja toteuttaa samalla omaa hanketta. Hankkeen onnistumiseksi tarvitaan paitsi kykyä saada ihmiset syttymään yhteisille, vaativillekin päämäärille myös kykyä organisoida ja johtaa yhdessä suunniteltuja projekteja.


1. Lähde matkalle

Ryhmä selvittää motiivit yhdessä olemiselle ja tekemiselle
sekä
tutustuu innostamisen ideaan.

2. Havahdu

Ryhmä kartoittaa oman tilanteensa ja toimintaympäristönsä
sekä
tutustuu havahtumisen ideaan ja etsii uusia tapoja tarkastella omaa toimintaa ja sen päämääriä.

3. Osallistu

Ryhmä päättää hankkeen ideasta, tarkoituksesta ja tavoitteista
sekä
tarkastelee hanketta osallistavuuden näkökulmasta.

4. Tutki

Ryhmä kerää hankkeelle taustatietoja
sekä
tarkastelee hanketta tutkimuksellisuuden näkökulmasta.

5. Omille poluille

Ryhmä tekee hankkeen toimintasuunnitelman
sekä
ryhtyy toteuttamaan hanketta toimintatutkimuksellisella otteella.


1. jakso: RYHMÄN MOTIIVIEN KARTOITUS
Innostamisen opit:
Lähde matkalle
Tavoite
Selvittää ryhmän motiivit yhdessä olemiselle ja tekemiselle

Oppimateriaali
Lähde matkalle. Innostamisen käytäntöjä

Tehtävät:
Tutustukaa Innostaja.net -aineistoon ideana ja kokonaisuutena
Keskustelkaa siitä, mihin ryhmä voisi aineistoa käyttää

Erilaisia tapoja tulla Innostaja.net -aineiston ääreen:

 • Ollaan tyytymättömiä omaan tilanteeseen ja ajatellaan, että pitäisi tehdä jotain
 • On huomattu yhteiskunnallinen epäkohta ja halutaan korjata sitä
 • Ollaan tyytymättömiä jonkun toisen/joidenkin toisten tilanteeseen ja halutaan auttaa (esim. maahanmuuttajat, työttömät jne.)
 • Yksi ihminen on saanut "herätyksen" ja haluaa innostaa muita
 • On kuultu sosiokulttuurisesta innostamisesta ja halutaan tietää enemmän
 • Jne.

2. jakso: RYHMÄN TILANTEEN JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KARTOITUS
Innostamisen opit: Havahdu

Tavoitteet

 • Löytää uusia tapoja tarkastella omaa toiminta ja sen päämääriä
 • Ymmärtää havahtumisen idea

Oppimateriaali
Havahdu. Harjoitteita

Tehtävät

 • Pohtikaa yksilöinä millaiset asiat innostaa itse kutakin sekä ryhmänä millainen toiminta on innostavaa
 • Mitä ympäristö ryhmältä odottaa
 • Nykytilanteen peilaus edellisiin

3. jakso: HANKEIDEASTA PÄÄTTÄMINEN
Innostamisen opit: Osallistu

Tavoitteet

 • Määritellä hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
 • Tutustua osallistaviin menetelmiin

Oppimateriaali
Osallistu. Menetelmiä

Tehtävät

Valitkaa yhdessä innostava hanke toteutettavaksi ja pohtikaa sen päämääriä ja vaikutuksia.

Tarkastelkaa ko. hanketta osallistavuuden näkökulmasta:

 • Miten varmistetaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, että hankkeeseen on helppo tulla mukaan ja mukana olijoiden on helppo kokea olevansa tärkeä osa tätä hanketta.
 • Mikä ryhmän toiminnassa on omiaan lisäämään osallistumista ja osallisuuden tunnetta ja mikä toisaalta vähentää näitä.

Katso myös Omille poluille, tehtävä 1

4. jakso: HANKKEEN TAUSTATIETOJEN KERÄÄMINEN
Innostamisen opit:
Tutki

Tavoitteet

 • Varmistaa, että hankkeen kannalta oleelliset taustatiedot ovat käytössä
 • Oivaltaa tutkimuksellinen ote ja ymmärtää toimintatutkimuksen idea

Tehtävät

Tehkää tutkimussuunnitelma hankkeen taustatietojen kartoittamiseksi, ja toteuttakaa se.

Tarkastelkaa hanketta tutkimuksellisuuden näkökulmasta:

 • Minkälaisia ennakkotutkimuksia pitäisi tehdä, että hanke onnistuisi ja päästäisiin pintaa syvemmälle. Miten toimintaympäristöä tutkittaisiin? Mitä hankkeen substanssiin (hankkeen ideaan) liittyen pitäisi tutkia/kartoittaa?
 • Nouseeko sinulle tutkimuksellisuutta koskevan tekstiosuuden luettuasi joitakin uudenlaisia ajatuksia siitä, miten käytännön tutkimusta voisi hankkeen aikana tehdä aikaisempaa paremmin niin, että tutkimuksellisuus tulisi hankkeessa huomioitua.

Katso myös Omille poluille, tehtävä 2

5. jakso: LOPULLINEN HANKESUUNNITELMA JA HANKKEEN TOTEUTTAMINEN
Innostamisen opit:
Omille poluille

Tavoite
Laatia hankkeen toimintasuunnitelma

Oppimateriaali
Omille poluille

Tehtävä
Laatikaa hankkeelle toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelman sisältöalueet:

 • Tavoitteet
 • Toimenpiteet ja aikataulu
 • Vastuuhenkilöt ja taloudelliset resurssit
 • Havainnointi ja arviointi
  Mitä arvioidaan, mitä tietoja hankkeessa haetaan (havainnointi- ja arviointikohteet)
  Kuka havainnoi, mitä kohteita, milloin ja miten ( työnjako aikataulu, menetelmät)
  Milloin arviointitilaisuudet järjestetään ja miten arviointitulokset